ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง
บันทึกข้อมูลการซ่อม ค่าใช้จ่ายการซ่อม
แผนบำรุงรักษา PM บันระบบทะเบียนอุปกรณ์
ประวัติการซ่อม และ ระบบรายงาน ฯลฯ

โปรแกรมแจ้งซ่อม โปรแกรมซ่อมบำรุง

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โปรแกรมซ่อมบำรุง โปรแกรมบริหารงานซ่อม

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็นโปรแกรมสำหรับ จัดการงานซ่อมบำรุงออนไลน์ ภายในองค์กร

สามารถบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง บันทึกข้อมูลการทำงาน รับแจ้งซ่อมจากผู้ใช้งาน บันทึกทะเบียนอุปกรณ์ประวัติและค่าใช้จ่ายการซ่อม

วางแผนบำรุงรักษา PM ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ และ ระบบรายงานที่สรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง

แจ้งซ่อมออนไลน์

ผู้แจ้งซ่อมสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อม ว่างานที่แจ้งอยู่ในสถานะใด เช่น แจ้งซ่อม/ รอตรวจสอบ / ดำเนินการ / ส่งซ่อม เป็นต้น

ประวัติการซ่อม

ฝ่ายช่างสามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมของอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ที่ผ่านมา

บันทึกค่าใช้จ่าย

สามารถกำหนดประเภทค่าใช้จ่าย และ บันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่าย สรุปเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ละอุปกรณ์ได้


แจ้งเตือนผ่าน Line

รองรับการแจ้งเตือน ผ่าน Line Notify หรือ Email เมื่อมีการแจ้งซ่อม หรือ แก้ไขปัญหาสำเร็จ

แผนบำรุงรักษา PM

สามารถวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยกำหนดแผน เป็นรายวัน, รายสัปดาห์ , รายเดือนและรายปี และ กำหนด ประเภทการตรวจเช็คในแต่ละอุปกรณ์ได้

ทะเบียนอุปกรณ์

บันทึกรายละเอียด รูปภาพ ข้อมูลทั่วไป รหัส ชื่ออุปกรณ์ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ ฯลฯสามารถกำหนด สถานะอุปกรณ์ ใช้งาน หรือ เลิกใช้งานได้


Scan Qr Code อุปกรณ์

สามารถสร้าง QR Code ประจำอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ และสามารถตรวจสอบ รายละเอียดอุปกรณ์ และ ประวัติการซ่อม ด้วยการแสกน Qr Code

ประเมินความพึงพอใจ

ผู้แจ้งซ่อมสามารถประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานซ่อมในแต่ละครั้งได้ และเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประเมินความพึงพอใจของช่างแต่ละคนได้

บันทึกลายเซ็น

หลังงานซ่อมสำเร็จ ผู้ดำเนินการหรือฝ่ายช่าง สามารถนำหน้าจอบันทึกลายเซ็น ไปให้ผู้รับบริการเซ็นรับทราบในระบบ แทนการเซ็นใบแจ้งซ่อมแบบกระดาษ

ผู้แจ้งซ่อมสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์

 • ผู้แจ้งซ่อมสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ และ สามารถระบุรายละเอียดการแจ้งซ่อมได้ เช่น ประเภทงานซ่อม / ประเภทปัญหา / ความเร่งด่วน / ชื่ออุปกรณ์ / รายละเอียดปัญหา และ สามารถแนบไฟล์ประกอบได้ เป็นต้น
 • ผู้แจ้งซ่อมสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อม ว่างานที่แจ้งอยู่ในสถานะใด เช่น แจ้งซ่อม/ รอตรวจสอบ / ดำเนินการ / ส่งซ่อม / สำเร็จ เป็นต้น
บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อม ระบุค่าใช้จ่ายการซ่อม และ กำหนดสถานะ ของงานซ่อมแต่ละงานได้

บันทึกข้อมูลการซ่อม / สถานะงานซ่อม

 • ค้นหาข้อมูลงานซ่อม และ บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อม ระบุช่างซ่อมบำรุง
  สาเหต/วิธีแก้ไข ระบุค่าใช้จ่ายการซ่อม ของงานซ่อมแต่ละงานได้
 • ตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์ หรือ ประวัติการซ่อมของอุปกรณ์ที่รับแจ้งได้
 • กำหนด สถานะงาน แจ้งซ่อม/รอตรวจสอบ/ดำเนินการ/ส่งซ่อม/สำเร็จ
ระบบแจ้งซ่อมแจ้งเตือนผ่าน Line

แจ้งเตือนผ่าน Line Notify / Email

 • มีระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Group ของ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง
  เมื่อมีการแจ้งซ่อมจากผู้ใช้งานระบบ
 • ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะงานซ่อม
  ให้กับผู้แจ้งซ่อม รับทราบ
แผนบำรุงรักษา Preventive Maintenance

แผนบำรุงรักษา
Preventive Maintenance

 • สามารถวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ PM โดยกำหนดแผน เป็นรายวัน, รายสัปดาห์ , รายเดือน , รายปี และ ระบุช่างผู้ทำ PM ในแต่ละอุปกรณ์ได้
 • กำหนด Check List รายละเอียดการตรวจเช็ค PM ในแต่ละอุปกรณ์ได้
 • ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง สามารบันทึกการทำ PM อุปกรณ์ในระบบได้
 • แสดงข้อมูล PM ในรูปแบบปฏิทิน เพื่อตรวจสอบกำหนดการ PM ในแต่ละวัน
ทะเบียนอุปกรณ์

ทะเบียนอุปกรณ์ / Scan QR Code

 • บันทึกทะเบียนอุปกรณ์ สามารถ ระบุ รหัส ชื่อเครื่อง ยี่ห้อ รุ่น หมวดหมูอุปกรณ์ ผู้ใช้งาน สถานที่ติดตั้ง ข้อมูลการรับประกัน ฯลฯ
  รวมทั้งจัดเก็บประวัติการซ่อมและ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
 • รองรับการสร้าง QR Code อุปกรณ์ สามารถ สแกน ทางโทรศัพท์มือถือ
  เพื่อตรวจสอบ รายละเอียด หรือ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ ได้
ประวัติการซ่อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายการซ่อมอุปกรณ์

ประวัติการซ่อม / สรุปค่าใช้จ่าย

 • สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินการซ่อมในครั้งต่อไปได้
 • สามารถกำหนดประเภทค่าใช้จ่าย ได้ตามต้องการ และ สรุปค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการซ่อมอุปกรณ์ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ช่วยให้ประเมินได้ว่า อุปกรณ์มีประวัติการซ่อมบำรุง หรือ มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมมากน้อยเพียงใด
ระบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบประเมินความพึงพอใจ

 • มีระบบประเมินความพึงพอใจ หลังรับบริการ เมื่อ ช่างซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมสำเร็จ ผู้แจ้งซ่อมสามารถ ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจ
  ในงานซ่อมแต่ละครั้งได้
 • ผู้ดูแลระบบ สามารถตั้งค่า กำหนดหัวข้อการประเมินได้ตามต้องการ
 • สามารถนำผลประเมินที่ได้จากผู้แจ้งซ่อม สรุปเป็นรายงาน ความพึงพอใจในการซ่อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน ช่างซ่อมบำรุง ได้
บันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

บันทึกลายเซ็น

 • ช่างซ่อมบำรุง สามารถ นำหน้าจอบันทึกลายเซ็น (กรณีเปิดใช้งานบน โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต) ให้กับ ผู้แจ้งซ่อมเซ็นรับทราบ เมื่อสถานะงานสำเร็จ
 • บันทึกลายเซ็นลงในใบแจ้งซ่อมในระบบอัตโนมัติ แทน การเซ็นใบแจ้งซ่อมแบบกระดาษ

ตัวอย่างหน้าจอ

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โปรแกรมซ่อมบำรุง โปรแกรมบริหารงานซ่อม

ราคา

ชำระค่าบริการเป็นรายปี

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Normal
2,990 / ปี
Basic
3,990 / ปี
Advance
5,990 / ปี
Enterprise
8,990 / ปี
unlimited
15,990 / ปี
ระบบแจ้งซ่อม / บันทึกงานซ่อม
ระบบแจ้งเตือน Line Notify , Email
ทะเบียนอุปกรณ์ / ประวัติการซ่อม
QR Code ทะเบียนอุปกรณ์
แผนบำรุงรักษา Preventive Maintenance - -
ระบบประเมินความพึงพอใจ - -
บันทึกลายเซ็นออนไลน์ - -
สร้างสิทธิ์การใช้งานแบบกำหนดเอง - -
กำหนด ผู้อนุมัติแจ้งซ่อม แผนก / หน่วยงาน - - - -
คลังอะไหล่ - - - -
จำนวน User ผู้ใช้งาน 20 50 100 200 ไม่จำกัด
จำนวนอุปกรณ์ 200 500 1,000 2,000 ไม่จำกัด

ใช้งานออนไลน์ On Cloud ผ่าน อินเตอร์เน็ต ไม่ต้องติดตั้ง หรือ ดูแลระบบเอง

ทดลองฟรี 30 วัน

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ

คำถามที่พบบ่อย